Monday, November 4, 2013

ഒരു പുനർജ്ജന്മിയുടെ ഓർമ്മപ്പെടുത്തൽ : കവിത

Abk Mandayi Kdr

Create your badge


ഞാനൊരു ചുഴിലകപ്പെട്ടുവോ????
അഗാധമാം ഗർത്തത്തിൽ വീണുവോ????!!!
ഞാൻ സ്വർഗ്ഗീയാനുഭൂതിയിലോ ????!!!!
സുന്ദരമാം ഒരു ലോകത്തെത്തിപ്പെട്ടുവോ..???!!!!

എനിക്കെല്ലാം നേടുവാനുള്ള....
കരുത്ത് ലഭിച്ചുവോ....??!!!
ഞാൻ ഭൂമിയിലെല്ലാവരേയും കാണുന്നു....
അവരെ ഞാൻ മാടിവിളിക്കുന്നു...
അവരെന്നിൽ നിന്നകന്ന് പോകുന്നു...
ഞാനവരെ ഉച്ചൈസ്ഥരം നീട്ടി വിളിച്ചു.

വന്നവരെല്ലാം മൂക്കത്ത് വിരൽ വെക്കുന്നു...
ചിലർ കഷ്ടമായി പോയെന്ന് ചൊല്ലുന്നു....
എൻറെ മാതാപിതാക്കൾ മാത്രം...
എന്നരികിലിരുന്ന് വിലപിക്കുന്നു.

ഞാനവരോട് താണുകേണു ....
മാപ്പിനായി ഇരക്കുന്നു....
ഞാൻ ചെയ്തത് തെറ്റാണെന്നറി...
യിച്ചിട്ടും അവർ വിലാപം തുടരുന്നു.

അമ്മയറിയാതെ ഇരുചക്രവാഹന.....
താക്കോൽ കട്ടെടുത്തിട്ട് ....
പറക്കുകയായിരുന്നു ഞാൻ....
ലക്ഷ്യമേതുമില്ലാതെ വെറുമൊരു...
കൌമാര കൌതുകത്തിനായ്.

പാഞ്ഞടുത്തൊരു മണൽ ലോറി...
ക്കടിയിൽ തെന്നി വീണു ഞാൻ.....
ഞാനെത്തിയതോ ആ അഗാധമാം....
ഗർത്തത്തിലോ ചുഴിയിലോ....
ദിനങ്ങൾ ... മാസങ്ങൾ എൻ മസ്തിഷ്ക്കം...
സുഖസുഷുപ്തിയിൽ ആണ്ട് കിടന്നുവോ?

ഇന്ന് ഞാൻ മുന്നിൽ കാണുന്നു...
ആ മണൽ കയറ്റിയ വണ്ടിയുടെ...
ക്രൂരമാം മുഖം.... എന്നെ ....
മറ്റൊരു ലോകത്തെ പരിചയ....
പ്പെടുത്തിയ എൻറെ വാഹനവും.

സർക്കാരധികാര പത്രം ഇല്ലാതെ...
കൌമാര ചാപല്ല്യത്തിൽ ഞാൻ...
ചെയ്തു പോയൊരു ബാലിശം.

ഇന്ന്...............................................
ഞാൻ മുതിർന്നോരു പുരുഷൻ...
മായിക ലോകത്ത് നിന്ന് .....
തിരികെയെത്തിയ പക്വമാർന്ന...
മനുഷ്യൻ ... അതിവേഗമില്ലാതെ..
വാഹനം ഓടിക്കുമൊരു ...
പുനർജ്ജന്മി പക്വമതി.

നഷ്ട പ്രണയം : കവിത.

Abk Mandayi Kdr

Create your badge


ചരല്പാതയിൽ നഗ്നപാദനായ്....
നടന്നു ഞാനന്നൊരേകാകിയായ്..
ചരൽ കല്ലിൻറെ കൂർത്തപല്ലുകൾ...
എൻ പാദത്തെ കുത്തി നോവിച്ചതറിയാതെ.

ചരമമടഞ്ഞൊരു പ്രണയഗീതത്തെ....
അയവിറക്കി നടന്നു ഞാനൊരു ഗോവ് പോൽ...
എത്ര മൃതിയടഞ്ഞാലുമാ സ്മരണകൾ...
ആജാനേയം പോൽ പാഞ്ഞടുത്തിടും ഹൃത്തിൽ.

പടിഞ്ഞാറു ദിക്കിൽ കുങ്കുമം ചാർത്തി....
തോയാകരത്തിൽ മുങ്ങാനൊരുങ്ങുന്നൊരർക്കനെ...
നെഞ്ചോട് ചേർക്കുവാൻ വെമ്പിടുന്നൊരു...
ചെങ്കടലിൻറെ പ്രണയ ചാതുര്യം പോൽ.

കലാലയ വാതിലിൽ കണ്മിഴിയാലെ...
മയക്കിയന്നന്നെ .... ഹൃദയക്കൂട്ടിലടച്ചു....
പല നാളുകളിൽ പ്രണയമന്ത്രമോതിയെൻ..
പഠനത്തെ കാരാഗൃഹത്തിലാക്കി.

നാലു മരത്തൂണാൽ ചാഞ്ഞ് നിൽക്കുമെൻ...
മഴചോർന്നൊലിക്കും ഓലക്കൂരക്ക് ബദലായ്....
മനസ്സിൽ കോട്ടക്കെട്ടിയവൾ എൻ ഗൃഹമൊരു....                                 നൃപഗൃഹമായ് നിനച്ചവളെന്നിൽ രാഗിണിയായ്.

മെല്ലെയെൻ മനസ്സിൽ കൂട് കെട്ടി....
ലാലസിച്ചവളെന്നുമെന്നിൽ...
കലാലയ പടിയിറങ്ങി പോയവൾ...
പിന്നെയൊരുനാളും എന്നെയോർത്തില്ല.

ഇന്നും ഞാനവളെയെൻ താരുണ...
ഹൃത്തിലേറ്റുന്നെൻ അനുരാഗിണിയായ്...
പൊയ്പോയ വസന്തങ്ങൾ കൂടണയുമെന്ന്...
നിനച്ചു ഞാനലയുന്നീ ജനനിതൻ മാറിലൂടെ.